Мій світ - ДИВОСВІТ

Комплексна програма розвитку Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

«МІЙ СВІТ - ДИВОСВІТ»

«Сходинками творчості до життєвого успіху»

nash svit


Концептуалізація Комплексної програми розвитку

Позашкільна освіта як невід'ємна частина системи освіти і необхідна складова формування особистості дитини, її громадянського становлення та професійного вибору, покликана сприяти соціальній адаптації особистості у реальному житті та забезпечити можливості для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку підростаючого покоління. Упродовж 2007-2012 років Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» успішно реалізував проблему: «Забезпечення творчого, інтелектуального, духовного розвитку вихованців шляхом створення умов для вільного розвитку особистості та формування її соціально-громадського досвіду». Результатом роботи Центру творчості стало забезпечення учнівській молоді доступу до якісної позашкільної освіти, адаптації її до соціальних, культурних запитів української громади. Діти набули можливість отримати допрофесійні вміння і навички, орієнтовані на трудову діяльність у ринкових умовах. Оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу, основане на новітніх наукових та технологічних досягненнях, привело до впровадження особистісно орієнтованих технологій гурткової роботи з урахуванням природних здібностей дитини та її інтересів. Створені умови для вільного розвитку особистості, що забезпечило творче, інтелектуальне, духовне становлення вихованців. Проаналізувавши стан розвитку позашкільної освіти, яку здійснював Центр творчості «Дивосвіт» протягом 2007-2012 років за цільовими проектами, педагогічний колектив прийшов до висновку про необхідність продовження функціонування закладу на основі проектно-модульного планування, розробивши цільові проекти у новій редакції та доповнивши їх з урахуванням сучасних змін у суспільстві, державі, соціумі. Сьогодні позашкільна освіта розвивається відповідно до Указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.На виконання державних заходів та з метою позитивного вирішення актуальних проблем функціонування системи позашкільної освіти Київської області та Вишгородського району розроблені обласна («Позашкілля+») та районна («Позашкілля») програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. Метою цих програм є вдосконалення позашкільної освіти області та району шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей, які бажають здобути позашкільну освіту в повному обсязі. Враховуючи оновлену нормативно-правову базу та з метою забезпечення системного розвитку Центру творчості як закладу нової якості позашкільної освіти, яку надає Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», педагогічний колектив ставить перед собою на 2012-2017 роки проблему:«Забезпечення модернізації та підвищення якості позашкільної освіти шляхом створення оптимальних можливостей для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, формування їх життєвих та соціальних компетенцій».

Призначенням Центру творчості «Дивосвіт» є забезпечення розвитку життєстійкості, життєздатності та життєтворчості, життєвого потенціалу як внутрішніх, особистісних передумов життєвого успіху його вихованців, створення комфортного та ціннісно насиченого простору життєдіяльності учнів. Тому основна мета діяльності педагогічного колективу - розвиток життєво компетентної, творчої особистості, здатної успішно само реалізуватися в соціумі як Громадянин, Сім'янин, Професіонал, носій Культури.

Стратегічними завданнями розвитку закладу є: освоєння простору цінностей (моральних, естетичних, цінностей праці) та сприяння формуванню життєвих цінностей та смислів учнів; організація змістовного дозвілля вихованців; формування здатності до протидії негативним суспільним явищам, деструктивним впливам середовища; забезпечення умов розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу учнів; пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей; створення можливостей для здійснення та реалізації життєвого вибору учнів, плекання відповідальності за власний вибір; сприяння самореалізації учнів шляхом розкриття та реалізації їх здібностей, розвитку природних задатків.

Важливим аспектом життєдіяльності закладу є соціальне проектування та соціальна практика, оскільки життєва компетентність - це результат активної участі дитини в суспільному процесі, її включення в систему соціальних зв'язків, відносин. Розвиток і прояв життєвої компетентності учнів знаходиться у прямій залежності від їх спільної суспільно значущої діяльності.

Комплексна програма розвитку закладу «Мій світ - «Дивосвіт» (Сходинками творчості - до життєвого успіху) на 2012-2017 роки затверджена на засіданні педагогічної ради «Комплексна програма на 2012-2017 роки «Мій світ - «Дивосвіт»: прогностичні орієнтири інноваційного розвитку закладу» (протокол № 1 від 20 вересня 2012 року) та наказом по Вишгородському районному Центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»  «Про затвердження рішення педагогічної ради «Комплексна програма на 2012-2017 роки «Мій світ - «Дивосвіт»: прогностичні орієнтири інноваційного розвитку закладу» № 46-ОД від 21 вересня 2012 року.

Структура Комплексної програми

Комплексна програма розвитку закладу «Мій світ - «Дивосвіт» на 2012-2017 роки - це проектно-модульне перспективне планування роботи педагогічного колективу на основі цільових проектів: 

 • «Мистецькі паралелі»: артистичний, художній, гуманітарний напрямки;
 • «Шляхами відкриттів»: туристсько-краєзнавчий напрямок;
 • «Молодіжний меридіан»: проекти «Час діяти» (самоврядування. соціальна активність), «Інтелектуальний простір», «Зелена стежка» (екологічний напрямок);
 • «Педагогічні перехрестя»: проекти «Дорога до успіху»; «Сходами моніторингу» (моніторинг якості навчально-виховного процесу ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»), «Крокуємо до взаємодії» (Центр+батьки+соціум)

Мета, завдання та етапи реалізації Проекту

Колектив ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» у 2012-2017 роках буде реалізовувати проблему:«Забезпечення модернізації та підвищення якості позашкільної освіти шляхом створення оптимальних можливостей для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, формування їх життєвих та соціальних компетенцій» 

Проект передбачає вирішення цієї проблеми за наступними етапами

І. Діагностично-концептуальний (2012-2013 н.р.)

 • Оптимізація мережі гуртків та творчих об'єднань на основі результатів освітнього маркетингу як інструменту системного відстеження соціальних запитів споживачів освітніх послуг, з урахуванням природних здібностей дитини та її інтересів
 • Модернізація змісту позашкільної освіти на основі компетентнісно спрямованого навчання як умови збагачення досвідом життєтворчості, компетентності вихованців
 • Система підвищення професійної компетентності педагогів з новітніх технологій, форм організації навчально-виховного процесу, що формує у дитини життєву та соціальну компетентність

ІІ. Організаційно-прогнозуючий (2013-2014 н.р.)

 • Забезпечення умов розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу учнів Освоєння простору цінностей (моральних, естетичних, цінностей праці) та сприяння формуванню життєвих та соціальних цінностей вихованців
 • Створення мотивації і умов для вдосконалення педагогічної і професійної майстерності педагогів як шляху до формування творчого та інноваційного педагогічного середовища

ІІІ. Формуючий ( 2014-2015, 2015-2016 н.р.)

 • Пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей
 • Створення можливостей для здійснення та реалізації життєвого вибору учнів, плекання відповідальності за власний вибір
 • Сприяння самореалізації учнів шляхом розкриття та реалізації їх здібностей, розвитку природних задатків
 • Організація змістовного дозвілля вихованців Запровадження інтеграції освіти як вибір форм організації освітнього процесу, застосування педагогічних технологій, які об'єднують використання різних форм діяльності учнів.
 • Забезпечення практичної спрямованості освіти, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях, надання високоякісних освітніх послуг.
 • Удосконалення змісту психолого-педагогічної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах інтенсивного інформаційного розвитку суспільства та змін, що відбуваються в закладі.
 • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою розвитку закладу як відкритої соціально-педагогічної системи, гармонізація суспільного, професійно-педагогічного і сімейно-родинного впливів.

IV. Узагальнюючий (2016-2017 н.р.)

 • Розвиток життєвої компетентності, життєстійкості та життєздатності вихованців, розкриття та реалізація їх життєвого потенціалу
 • Соціальна практика як результат активної участі вихованців у суспільному процесі і прояв життєвої компетентності
 • Комплексне дослідження діяльності Центру творчості «Дивосвіт» як інноваційного навчального закладу, що спроектував простір для формування креативної, життєво компетентної особистості

Творча група Комплексної програми

Керівник проекту - Андріяш Олена Іванівна, директор ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»

Склад творчої групи:

 • Сахарова Н.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи, - керівник проектів «Шляхами відкриттів», «Сходами моніторингу»;
 • Данилова О.Л., заступник директора з організаційно-масової роботи, - керівник проектів «Молодіжний меридіан»: «Час діяти»; «Крокуємо до взаємодії»;
 • Титаренко О.І., художній керівник, - керівник проекту «Мистецькі паралелі»;
 • Філенко О.О., методист, - керівник проектів «Дорога до успіху»; «Зелена стежка»;
 • Іващенко Ю.О., методист, - керівник методичних програм «Інноваційна діяльність», «5 кроків до професійної компетентності керівника гуртка», «Самоосвіта керівника гуртка»
 • Караваєва К.М., культорганізатор, - керівник проекту «Інтелектуальний простір».

Результат-прогноз

Основними результатами розвитку закладу за Комплексною програмою «Мій світ - «Дивосвіт» на 2012-2017 роки будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

 • створення умов для інноваційного розвитку закладу з урахуванням соціально-економічного, культурного потенціалу району, суспільних викликів і потреб учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти;
 • піднесення авторитету Центру творчості «Дивосвіт» як інноваційного навчального закладу, що живиться ідеями педагогіки і психології життєтворчості, уміло акумулює досвід сучасної позашкільної освіти і сміливо проектує простір для формування креативної, життєво компетентної особистості;
 • створення системи підвищення професійної компетентності педагогів з новітніх форм, технологій організації навчально-виховного процесу;
 • становлення компетентнісно спрямованого навчально-виховного процесу у єдності змістовних, технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
 • обґрунтування ключових компетенцій для різних сфер життєдіяльності особистості; оптимізація мережі творчих об'єднань відповідно до потреб споживачів, суспільства;
 • підвищення якості психолого-педагогічного, інформаційного, науково-методичного супроводу діяльності закладу;
 • розширення спектру суб'єктів процесу навчання і виховання шляхом залучення широких кіл громадськості, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і батьків для створення превентивного виховного простору;
 • забезпечення взаємодії Центру творчості і загальноосвітніх навчальних закладів щодо пошуку, розвитку обдарованих дітей;
 • зайняття Центром творчості провідного місця у ринковій ніші надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти.