Дорога до успіху

Проект «Дорога до успіху»
(Педагогічна майстерність керівника гуртка)

Концептуалізація проекту
Глибокі соціальні й економічні зрушення, що відбуваються на межі третього тисячоліття в Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності. Освітянська спільнота – це унікальний осередок інтелектуального потенціалу суспільства. Лише компетентна, самостійна й відповідальна, з чіткими громадянськими позиціями індивідуальність, тобто вихована людина, здатна до оновлення суспільства, забезпечення державності України, розвитку її економіки та культури. Виховання такої людини доручено освітянам.
У цільовій комплексній програмі «Вчитель» зазначається, що «завдяки діяльності педагога реалізується державна політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку, збереженні і примножені культурної спадщини й формування людини майбутнього».
Нині, коли освіта переорієнтовується на вимоги ринкової побудови всіх сфер соціального життя держави, найперше змінилась роль педагога як центральної фігури в організації навчально-виховного процесу. Закладу освіти потрібен педагог, який би виконував свою роботу професійно. Його характерні риси – професіоналізм, упевненість у собі, оптимістичне сприйняття світу, наполегливість, творчість. Такому педагогу притаманне чуття сучасності в педагогічній реальності. Він поєднує в собі вузьку спеціалізацію з широким світобаченням і готовий завжди оволодівати новими формами, методами, технологіями навчання і виховання. Для нього характерною є висока загальна й професійна культура.
Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття» одним із напрямів реформування освіти визначає підготовку нової генерації педагогів з високим загальним рівнем педагогічної культури, які б утілювали в життя основні принципи перебудови суспільства, а саме: гуманізації, гуманітаризації, демократизації, етнізації, диференціації, індивідуалізації. Однією з головних умов формування педагогічної культури педагога є становлення його педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Це похідна високого професіоналізму, система діяльності, здатна до самоорганізації, самовдосконалення; це техніка самореалізації внутрішнього потенціалу педагога. Гармонізація структури його педагогічної діяльності. Формування педагогічної майстерності – це неперервний гнучкий процес, який потребує наполегливості й сумлінної праці, здібностей, самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, рефлексії.
Формування педагогічної майстерності є актуальною проблемою не тільки для шкільних вчителів, а й, і напевно найгостріше, для педагогів позашкільної освіти. Позашкільна освіта спрямована «на розвиток здібностей і обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні» (Закон України «Про позашкільну освіту»). Реалізація завдань здобуття підростаючим поколінням позашкільної освіти покладається на педагогічних працівників позашкільного навчального закладу, якими можуть бути як педагоги-професіонали, так і народні умільці, що не мають спеціальної педагогічної освіти. Крім того, робота в позашкільному закладі має певні відмінності від загальнопедагогічної практики, оскільки вона пов’язана із специфікою проведення гурткової роботи. Одним із головних завдань керівників гуртків є не тільки передача певних знань та формування умінь учнів, розвиток їх творчих обдарувань, а й збереження учнівського контингенту, що може триматися тільки на особистому заціка вленому ставленні учнів до гурткової роботи. Керівник гуртка повинен так організувати роботу гуртка, щоб заняття не були одноманітним, щоб дитина кожного разу відкривала в собі нові якості і можливості, щоб панувала атмосфера взаємодовіри і співпраці. Всього цього керівник гуртка не зможе добитися, якщо не буде мати високий рівень педагогічної майстерності.
Протягом 2007-2012 років реалізовувся проект «Дорога до успіху». Основні показники впровадження проекту - була систематизована методична роботи з педагогічними кадрами, що передбачала зростання педагогічної майстерності керівників гуртків.
Згідно з проектом методична робота будувалась та проводилась за структурою: діагностика (вступна діагностика, анкетування; кваліметрична діагностика педагогів, що атестуються; анкети-зрізи та анкети-тести; підсумкова діагностика); методичний консалтинг (групові та індивідуальні консультації охоплювали всі питання, що виникали в ході роботи у керівників гуртків та згідно з діагностикою та анкетуванням); семінар-практикум «Школа професійної адаптації»; семінари для новопризначених та малодосвідчених керівників гуртків проводились раз на два місяці і охоплювали питання організації роботи гуртка); педагогічні студії «Майстер-класи» (досвідчені керівники гуртків проводили майстер-класи для новопризначених та малодосвідчених педагогічних педагогів, це такі як Могиль О.В., Заблоцька І.О., Лук’яненко П.С., Титаренко О.І., Караваєва К.М., Маричева І.І., Кулиняк Я.Л., Андрук Н.М., Красновид Ж.Г., Пономаренко Н.М., Янішевська Л.В., Литвин Т.Ю., Метелиця К.В. Форма проведення педагогічних студій виявила значну зацікавл еність педагогів, які не просто були спостерігачами, а й активними учасниками проведення занять творчих об’єднань. Крім того реалізувались методичні програми:
- «Інноваційна діяльність»: впроваджувались методики інтерактивних та інтеграційних форм роботи гуртків та мистецьких заходів, діяв проблемний семінар «Модифікація змісту діяльності педагогічного колективу Центру творчості через використання інноваційних технологій; було проведено моніторинг ефективності впровадження інноваційних педагогічних методик у практику роботи керівників гуртків, засідання педагогічної ради «Впровадження інноваційних педагогічних технологій, адаптованих до гурткової роботи, які б відповідали проблемам розвитку особистості вихованців». Найбільш ефективно впроваджувались методи інтегрованих занять (гуртки художньо-естетичного, дозвіллєво-розважального напрямків), інтерактивні методики навчання (ігрові, кооперовані – у гуртках хореографічного, вокального напрямків), особистісно орієнтовані методики (гуртки дослідницького, краєзнавчого напрямку). Серед керівників гуртків слід відзначити творчу роботу Титаренко О.І., Маричевої І.І., Гилюк Н.П., Дудки Н.М., Сахарової Н.Г., Лєбєдєвої І.. Перетятка В.О., Гутніченко Л.В., Мандро Л.М., Лук’яненка П.С., Кулиняк Я.Л., Мілієнко А.І., Нетикші О.О. Більшість керівників гуртків, що працюють за сумісництвом проводять заняття у традиційній формі, мало приділяється уваги індивідуальній формам роботи з творчо обдарованою молоддю, недостатньо використовуються інноваційні підходи до організації підготовки до занять гуртків. Серед керівників гуртків-сумісників варто відмітити роботу Худик Н.В., Коробкова В.М., Сологуба А.О., Гусєвої Л.Г., Задорожної Т.С., Кашки В.П., Ліщинської В.В., Манукова В.С., Порязєвої В.О., Панченко О.Р., Петрук Г.Я., Пустового В.М., Сивка В.В., Клименко Л.Г., які за період роботу у Центрі творчості показала досить непоганий рівень роботи. Приділяють увагу індивідуальним формам роботи з творчо обдарованими дітьми, використовують інноваційні підходи до організацій підготовки до занять гуртка. Активно беруть участь у конкурсах та мистецьких заходах, виставках.
- «Творчий керівник гуртка»: щорічно проводились семінари, семінари-тренінги; проводився Тиждень педагогічної майстерності «Педагогічний Еверест» та конкурс «Керівник гуртка року». Переможцями конкурсу були : Заблоцька І.О., Бабій В.О., Кулиняк Я.Л., Маричева І.І., Литвин Т.Ю., Нетикша О.О. Керівниками гуртків складено «Творче портфоліо» та з року в рік доповнюється. Узагальнено досвід роботи керівників гуртків: Сахарової Н.Г., Титаренко О.І., Могиль О.В. - присвоєно педагогічне звання «Керівник гуртка – методист» (березень 2012 р.). Адміністрація надає важливого значення використанню морального та матеріального стимулів у роботі педагогів. Щороку керівники гуртків та творчих об’єднань відзначаються подяками директора та відділу освіти із занесенням до трудових книжок. Згідно з Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагоги закладу отримують премії за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків. Педагоги Центру творчості – люди творчі, ініціативні, віддані своїй справі.
- «Самоосвіта керівника гуртка»: складені індивідуальні проекти самоосвіти керівниками гуртків; проводились консультації для новопризначених керівників гуртків з питань самоосвітньої програми; відбувались захисти авторефератів з тем самоосвіти на засіданнях творчих методичних груп. Основними проблемами самоосвітньої роботи керівника гуртка є недостатнє опрацювання педагогічної та методичної літератури, хоча спеціальна вивчається ґрунтовно і систематично.
Окремим напрямком методичної роботи стали заходи з проведення атестації педагогічних кадрів та вивчення їхнього досвіду роботи. Протягом 2007-2012 навчальних років атестацію пройшли майже всі педагогічні працівники Центру творчості. За результатами атестації керівники гуртків були визнані такими, що відповідають займаній посаді. Нагороджені грамотами: відділу освіти ВРДА – 8 керівників гуртків; Головного управління освіти і науки КОДА – 6 керівників гуртків; почесною грамотою МОНУ – 4 керівників гуртків. Директор Центру творчості Андріяш О.І. отримала почесний знак «Відмінник освіти України»; нагороджена заохочувальною відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки України ІІІ ступеня – нагрудним знаком «Софія Русова». Андріяш О.І., Титаренко О.І. взяли участь в обласній науково-практичній конференції «Регіональні стратегії інноваційного розвитку системи позашкільної освіти Київщини» (березень 2012 року); керівники гуртків Петрук Г.Я., Пустовой В.М., Сологуб А.О. - в обласному науково-практичному семінарі КОІПОПК «Освіта Київщини»: від часів Київської Русі до сьогодення» (лютий 2012 року); Сахарова Н.Г., Бабій В.О., Караваєва К.М. взяли участь у конкурсі «Цікава школа», де посіли призові місця. У збірнику «Позашкільна освіта Київщини стратегії, інновації, практика» (матеріали обласної науково-практичної конференції 13 березня 2012 року) – надруковані матеріали: « Проектно-модульна система планування діяльності ПНЗ» (Андріяш О.І.); «Інтеграція видів художньо-естетичної діяльності як засіб творчого розвитку вихованців ПНЗ» (Титаренко
Загалом, методичні програми досягли своєї мети, що показала діагностика «Динаміка творчого зростання керівника гуртка». Більшість керівників гуртків відмітили, що вони знайомі з інноваційними технологіями проведення занять гуртка, оволоділи методикою інтерактивних форм роботи, почали проваджувати інтеграційні методи гурткової роботи.
Проект «Дорога до успіху» було вирішено продовжити у 2012-2017 роках у новій редакції, оскільки розвиток сучасної освіти вимагає кардинальних змін у роботі позашкільних закладів. Головною умовою цих змін має стати інноваційне поле діяльності закладу та колектив компетентних педагогів-дослідників. Сучасну молодь приваблюють педагоги, які володіють знаннями в певній галузі знань, сучасними технологіями, застосовують різні методи роботи, постійно займаються самоосвітою і самовдосконаленням, ставлять за мету не лише навчити своїх вихованців тому або іншому виду діяльності, але й сформувати їх життєву і соціальну компетентність. Тому специфіка діяльності позашкільного закладу як закладу інноваційного формату вимагає від педагогів постійного творчого пошуку, самовдосконалення для компетентного супроводження особистісного зростання інтересу вихованців до оволодіння улюбленою справою, самореалізації їхніх інтелектуальних і творчих сил, професійного самовизначення.
Цільовий проект «Дорога до успіху» (Педагогічна майстерність керівника гуртка)» складається із таких методичних програм:
1. Програма «5 кроків до професійної компетентності керівника гуртка»
2. Програма «Інноваційна діяльність ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
3. Програма «Самоосвіта керівника гуртка»

Мета проекту
Підвищення професіоналізму педагогів шляхом створення творчого, інноваційного педагогічного середовища, в якому формується життєва та соціальна компетентність вихованців

Завдання
1. Організаційно-методичне забезпечення Програми розвитку закладу.
2. Вдосконалення змісту, форм і методів навчання вихованців.
3. Розвиток педагогічної майстерності педагогів, формування їх професійної компетентності, загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.
4. Інформаційне забезпечення педагогів з проблем змісту освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення передової педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду.
5. Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі,впровадженні результатів наукових досліджень, перспективного досвіду, педагогічних технологій.
6. Стимулювати самоосвіту і саморозвиток керівників гуртків; формувати, розвивати і накопичувати уміння і навички самоосвітньої діяльності; надати керівникам гуртків необхідну допомогу й підтримку для ефективного здійснення самоосвітньої діяльності
7. Організувати проведення системних моніторингових досліджень якості навчально-виховного процесу в закладі та рівня педагогічної майстерності керівників гуртків згідно з Проектом «Моніторинг якості навчально-виховного процесу ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт».

Організаційне забезпечення
Організатором цільового проекту виступає адміністрація Вишгородського районного Центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

Матеріальна база та фінансове забезпечення
Передбачити в кошторисі щорічне виділення 2000 гривень на реалізацію проекту.

Форми та методи роботи
Впровадження методичних Програм «5 кроків до професійної компетентності керівника гуртка», «Інноваційна діяльність», «Самоосвіта керівника гуртка».
Результат-прогноз
Впровадження Проекту передбачає розвиток педагогічної майстерності керівників гуртків, реалізацію їх творчого потенціалу, створення системи підвищення професійної компетентності педагогів з новітніх форм, технологій організації навчально-виховного процесу, що приведе до становлення компетентнісно спрямованого навчання та виховання учнів у єдності змістовних, технологічних, особистісних параметрів.

Моніторинг та оцінювання завдань
Моніторинг проводиться згідно з Проектом «Сходами моніторингу» (Моніторинг якості навчально-виховного процесу ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»).

Співпраця
Відділ освіти Вишгородської районної державної адміністрації, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини, Київська обласна академія післядипломної освіти педагогічних кадрів, Переяславський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Київський Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України.

Творча група проекту
Керівник проекту – Філенко О.О., методист
Склад творчої групи:
Іващенко Ю.О., методист
Гутніченко Л.В., методист

Етапи реалізації проекту
І етап – організаційно-прогнозуючий – вересень-грудень 2012 року
ІІ етап - формуючий – січень 2013 р. – квітень 2017 року
ІІІ етап – узагальнюючий – квітень-травень 2017 року

Основні заходи з реалізації проекту

 І етапорганізаційно-прогнозуючий ( вересень – грудень 2012 р.)

1. Складання цільових методичних програм «5 кроків до професійної компетентності керівника гуртка», «Інноваційна діяльність», «Самоосвіта керівника гуртка» (анкетування, діагностика, проведення консультативних засідань з керівниками творчих методичних об’єднань)
Філенко О.О., Іващенко Ю.О. (вересень)
2. Проведення апробації методичних програм і проектів (семінари з керівниками гуртків)
Філенко О.О., голови творчих методичних об’єднань (жовтень – листопад)
3. Рефлекторно-корекційна діяльність за змістом методичних програм та проектів (співбесіди)
Філенко О.О. (листопад)
4. Затвердження методичних програм і проектів (засідання науково-методичної ради)
Філенко О.О. (листопад)
5. Розробка методичних та моніторингових заходів за методичними програмами та проектами (міні-семінари з керівниками творчих методичних груп)
Філенко О.О. (грудень)

 ІІ етапформуючий ( січень 2013 р. – квітень 2017 р.)

1. Реалізація методичних програм (семінари, конкурси, засідання творчих методичних груп, захист авторефератів, складання портфоліо «Творчий портрет керівника гуртка»):
- «5 кроків до професійної компетентності керівника гуртка»
- «Інноваційна діяльність»
- «Самоосвіта керівника гуртка»
Творча група Проекту «Дорога до успіху» (січень 2013-квітень 2017 рр.)
2. Оцінка впровадження проекту (моніторинг якості навчально-виховного процесу)
Філенко О.О., творча група Проекту «Сходами моніторингу» (березень 2013 - 2017 рр.)

 ІІІ етапузагальнюючий (квітень – травень 2017 р.)

1. Комплексне дослідження ефективності роботи над Проектом (діагностика керівників гуртків, гуртківців, учнів; моніторинг якості заходів різних рівнів) 
Філенко О.О., Іващенко Ю.О. (квітень)
2. Узагальнення досвіду роботи над Проектом через управлінську діяльність, методичну роботу (засідання науково-методичної ради, методичних творчих об’єднань)
Філенко О.О., Іващенко Ю.О., голови творчих методичних груп (квітень)
3. Підготовка методичних матеріалів з досвіду роботи над Проектом «Дорога до успіху» (педагогічна майстерність керівників гуртків)». Видання методичного збірника «5 кроків до професійної компетентності керівника гуртка»
Філенко О.О., Іващенко Ю.О. (травень)